گروه محصولات

عنوان مقاله: نگاه ویژه به سازمان با سواد دیجیتال: دموکراتیک‌کردن تحول دیجیتال

گزیده مدیریت 230

 BY Marco Iansiti/ Satya Nadella

نوشته: مارکو ایانسیتی و ساتیا نادلا

ترجمه: حسین حسینیان

بسیاری از شرکت‌ها در بهره‌برداری از منافع سرمایه‌گذاری در تحول دیجیتال مشکل دارند، در حالی که برخی دیگر دستاوردهای بزرگی کسب می‌کنند. شرکت‌های موفق چه کاری را متفاوت انجام می‌دهند؟

این مقاله پنج مرحله تحول دیجیتال را شرح می‌دهد: از مرحله سنتی، جایی که دیجیتال و تکنولوژی قلمروی واحد فناوری‌اطلاعات هستند تا مرحله بستر که یک بنیاد جامع نرم‌افزاری استقرار سریع برنامه‌های کاربردی هوش‌مصنوعی را ممکن می‌سازد.

مرحله ایده‌آل، مرحله بومی است که وجه‌تمایز آن یک معماری عملیاتی برای استقرار هوش‌مصنوعی در مقیاس طیفی عظیم و توزیع‌شده از برنامه‌های کاربردی در سراسر سازمان، هسته‌ای از کارشناسان، ابزارهای بسیار قابل‌دسترس و آسان‌کاربرد و سرمایه‌گذاری در آموزش و ظرفیت‌سازی در کلیت شرکت طراحی شده است.

انصراف از نظر
نظرات
20/05/1402 07:14 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

${@var_dump(md5(315621823))};

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456
expr 882554030 + 902209067

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456|expr 893168555 + 894267798

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

'-var_dump(md5(385815195))-'

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456$(expr 821983919 + 839982094)

20/05/1402 07:25 ق.ظ
${@var_dump(md5(919570666))};

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1150840718)))and'

20/05/1402 07:25 ق.ظ
/*1*/{{865359155+838715008}}

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456&set /A 818909966+987911678

20/05/1402 07:25 ق.ظ
'-var_dump(md5(740810127))-'

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1042397822)))and"

20/05/1402 07:25 ق.ظ
${807051272+907036888}

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456/**/and+4=4

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

${868956788+836667590}

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

expr 908847684 + 948055374

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456/**/and+1=7

20/05/1402 07:25 ق.ظ
${(837763388+920236531)?c}

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
${926997374+856326204}

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456 expr 887084327 + 975173196

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

extractvalue(1,concat(char(126),md5(1817601205)))

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
#set($c=840657832+829955522)${c}$c

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'and'l'='l

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456|expr 919710877 + 927206543

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1023640296)as/**/int))>'0

20/05/1402 07:25 ق.ظ
<%- 886376998+956347623 %>

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'and's'='g

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456$(expr 986903022 + 952724384)

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456"and"o"="o

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/cast(md5('1153576001')as/**/int)>0

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456&set /A 960312520+974430337

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456"and"u"="f

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1735371161')))

20/05/1402 07:25 ق.ظ
expr 972234255 + 950922375

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1020553729')))>'0

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456鎈'"\(

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456'"\(

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1821157861)))and'

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1261255622)))and"

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1384493207)))

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1019526993)as/**/int))>'0

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

/*1*/{{860722751+885799006}}

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

${971472965+832974152}

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456/**/and/**/cast(md5('1796824604')as/**/int)>0

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

${(918647939+963146140)?c}

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

20/05/1402 07:26 ق.ظ
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1453577981')))

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

#set($c=876279364+851181608)${c}$c

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1489306268')))>'0

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

<%- 982885645+843014042 %>

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456鎈'"\(

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456'"\(

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',2)

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)='l

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',2)='u

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456/**/and+4=4

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456/**/and+1=5

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456'and'w'='w

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456'and'w'='k

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456"and"t"="t

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456"and"p"="d

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(3))a/**/union/**/select+1)='

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(3))>0/**/

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

123456

20/05/1402 07:31 ق.ظ
123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',0)

123456

20/05/1402 07:31 ق.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0)='z

123456

20/05/1402 07:31 ق.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',2)='r

123456

20/05/1402 07:34 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:34 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:34 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:35 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:35 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:35 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:35 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:35 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:35 ق.ظ
123456

123456