گروه محصولات

عنوان مقاله: زمانی که کسب‌و‌کار به موتور رشد دیگری نیاز دارد

گزیده مدیریت 230

By James Allen/ Chris Zook

نوشته: جیمز آلن و کریس زوک

ترجمه: دکتر معصومه عارف و حلیمه سبزه‌ بین

در گذشته، مطمئن‌ترین راه شرکت‌ها برای یافتن موج جدید رشد، استفاده از قابلیت‌های کسب‌وکار اصلی در یک بازار مجاور بود. اما به‌تازگی الگوی جدیدی پدیدار شده ‌است. شرکت‌های زیادی در حال یادگیری هنر ساخت هسته‌های دوم بزرگ هستند: چیزی که زوک و آلن آن را موتور دوم می‌نامند. با توجه به این‌که در پنج سال گذشته، شصت درصد از شرکت‌های عمومی (سهامی عام) بزرگ اغلب به دلیل ویرانسازی‌های فناوری شاهد توقف یا رکود در رشد بوده‌اند، یافتن موتور دوم به‌طور فزاینده‌ای ضروری شده است.

این موضوع مستلزم چه چیزی است؟ موتورهای دوم موفق چهار عامل مشترک دارند: بازارهایی را هدف قرار می‌دهند که در آن‌ها، منابع سود قابل‌توجهی در حال رشد یا دگرگونی است، همان‌طور که کسب‌وکار رایانش ابری آمازون انجام داد؛ مزیت رقابتی متمایزی دارند که اغلب از طریق خرید ایجاد می‌شود، همان‌طور که در دیزنی‌پلاس اتفاق افتاد؛ رویکردهای کارآفرینانه اتخاذ می‌کنند (مانند واحد دیجیتال بردسکو)؛ و از مقیاس و دارایی‌های هسته اصلی استفاده می‌کنند (همانند شرکت تصفیه اکولب).

در مجموع، این چهار عنصر اثر یکدیگر را افزایش می‌دهند و اغلب کسب‌وکارهایی ایجاد می‌کنند که قابلیت بسیار بیش‌تری نسبت به هسته‌های اصلی شرکت‌ها دارند.

انصراف از نظر
نظرات
20/05/1402 07:13 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456
expr 847198688 + 998733892

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456|expr 973325856 + 803617561

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456$(expr 899416190 + 856724522)

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456&set /A 857147374+973532991

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
${806564463+958321254}

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

expr 822745360 + 879834448

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

${@var_dump(md5(740359548))};

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456 expr 971973640 + 804859355

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1046292531)))and'

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456|expr 943585363 + 979196246

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

'-var_dump(md5(983539384))-'

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456/**/and+2=2

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

${883976435+932136921}

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1060350969)))and"

20/05/1402 07:20 ق.ظ
${@var_dump(md5(761460708))};

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456$(expr 854307561 + 818264004)

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456/**/and+4=6

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

extractvalue(1,concat(char(126),md5(1037604879)))

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456&set /A 924526993+924546399

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
'-var_dump(md5(560979482))-'

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456'and'f'='f

20/05/1402 07:21 ق.ظ
expr 977298686 + 969073291

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456'and's'='t

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1635260299)as/**/int))>'0

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456"and"i"="i

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/cast(md5('1204396465')as/**/int)>0

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456"and"g"="e

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1758046380')))

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1334650213')))>'0

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456鎈'"\(

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

/*1*/{{925141537+846917519}}

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456'"\(

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

${932734481+825617312}

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1026062290)))and'

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

${(877648308+935821846)?c}

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

(select*from(select+sleep(5)union/**/select+1)a)

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1225885891)))and"

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

#set($c=990130563+823916244)${c}$c

20/05/1402 07:22 ق.ظ
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1567690359)))

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

<%- 981836277+971857618 %>

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1233930999)as/**/int))>'0

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
/*1*/{{835172422+839495228}}

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(5))a/**/union/**/select+1)="

20/05/1402 07:22 ق.ظ
${930888229+943761490}

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456/**/and/**/cast(md5('1211684282')as/**/int)>0

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

20/05/1402 07:22 ق.ظ
${(809582681+864566294)?c}

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1807585050')))

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(5))>0/**/

20/05/1402 07:22 ق.ظ
#set($c=939123987+900435857)${c}$c

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1248290598')))>'0

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

20/05/1402 07:22 ق.ظ
<%- 882035020+883578911 %>

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456鎈'"\(

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(5))::text>'0

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456'"\(

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:5'/**/

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6'/**/

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:5

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',0)

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',5)

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',0)='q

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',5)='e

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456/**/and+1=1

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456/**/and+1=8

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456'and'b'='b

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456'and'g'='y

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456"and"q"="q

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456"and"c"="q

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
(select*from(select+sleep(5)union/**/select+1)a)

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(5))a/**/union/**/select+1)='

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(5))a/**/union/**/select+1)="

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(5))>0/**/

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(5))::text>'0

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:5'/**/

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:5

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',0)

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',5)

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0)='z

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',5)='x

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456

123456