سايت مديريت فرا، مشاوره آموزش سايت مديريت فرا، مشاوره آموزش سايت مديريت فرا، مشاوره آموزش

در سازمان سالم، هیچ‌کس ترفیع نمی‌گیرد مگر آن‌که نمودار و مظهر ارزش‌های رفتاری سازمان باشد..(پاتریک لنچیونی)

انتشارات سازمان مديريت فرا
  صفحه اصلي سازمان مديريت فرا
  درباره مديريت فرا و نشر فرا
  كانون نشر و مديريت فرا
  اخبار نشر و مديريت فرا
  ارتباط با سازمان مديريت و نشر فرا
  شرايط و مقررات سايت / انتقادات و پيشنهادات
  فرم عضويت در سايت فرا
  فرم اشتراك آنلاين ماهنامه گزيده مديريت
  درگاه پرداخت اينترنتي آنلاين سازمان فرا
  خلاصه كتابهاي انتشارات مديريت فرا
  روزنامه های امروز

جستجو در سايت فرا :
چنانچه در عبارت مورد جستجو حرف ی وجود دارد از ی فارسی و ِي عربی استفاده نمایید.
جستجوي پيشرفته:


پذيرش اعضا

شناسه

 
 

رمز عبور

 
 
ذخيره شود
 

 
 

  عنوان مقاله : بروز رفتارشهروندي سازماني و رشد سرمايه‏ هاي فكري محصولات توانمندسازي كاركنان

Article Title:
Author:
تعداد صفحات:

  خلاصه مقاله

بروز رفتارشهروندي سازماني و رشد سرمايه‏ هاي فكري محصولات توانمندسازي كاركنان

نوشته ميثم دهناد[1]
 
مقدمه

امروزهمنابعانسانیبه‌عنوانیکیازباارزش‌ترینداراییسازمانی،مهم‌ترینمزیت رقابتیوکمیاب‌ترینمنبعدراقتصاددانشمحوربهحسابمی‌آید. جهتخلقایده‌هایبکروبینش‌هاینوآوروبرایپاسخ‌گوییاثربخش‌تربه تحولاتيکهدرمحیطکاریرخمی‌دهد،می‌توانازمهم‌تریندارایینامشهودیعنیکارکنانتوانمنداستفادهنمود. (2008 : Chang)

در شرايط متغير امروزي، سازمان‌ها براي رويارويي با محيط‌هاي پيچيده و متلاطم، چاره‌اي جز بهره‌برداري مناسب از نيروي انساني ندارند. بر اين اساس تنها عامل ايجاد‌کننده تعادل در سازمان توانمندسازي کارکنان خواهد بود. در کنارآنرفتارشهرونديسازمانيو رشد سرمايه‏هاي فكرينيزاثراتخودرابر موفقيتسازمانودستيابيبهبهره‌وريبالاترنيرويانسانينشانداده‌اند. رفتار شهروندي سازماني با مجموعه‌اي از رفتارهاي داوطلبانه، باعث بهبود موثر وظايف و نقش‌هاي در سازمان مي‌شود. و رشد سرمايه‌هاي فكري نيز جوامع و سازمان‌ها  را به سمت رشد و تعالي حرکت مي‌دهد برايناساس،بررسيوشناساييارتباطايندومفهوم )رفتارشهرونديسازمانيورشد سرمايه‌هاي فكري(،به‌عنواندوعاملتاثيرگذاربر ارتقايکميوکيفيرفتارهاودرنتيجهبهبودعملکردنيرويانسانيسازمان،محور اصلياينپژوهشقرارگرفتهاست.               [1]. ميثم دهناد دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاه آزاد اسلامي می‏باشند.

 
تمام حقوق مادي و معنوي مطالب اين سايت براي «سازمان مديريت فرا» محفوظ است
Powered By Azadi Network