انتخاب برتری

کد شناسه :500394

پیروزی" در انتظار کسانی است که در همه کارهایشان نظم و ا نضباط برقرار است؛ مردم عادی این را خوش شانسی می نامند.


معرفی کتاب:

ده سال پس از انتشار کتاب‌های پروفروش بهتر از خوب و ساختن برای ماندن کالینز دوباره در دیگر کتابی بنیان‌شکن،  با یک پرسش تازه به میدان آمده است: چرا برخی از شرکت‌ها در محیط نامطمئن، حتا آشفته، به رشد خود ادامه می‌دهند ولی دیگران چنین نیستند؟

کتاب "انتخاب برتری" از این رو با دیگر آثار کالینز متفاوت است که افزون بر تمرکز بر عملکرد، به محیط ناپایدار کسب‌و‌کار امروز که رو در روی رهبران قد علم می‌کند نیز، توجه ویژه دارد.

با گروهی بیش از بیست نفر پژوهشگر، کالینز و همکاراش هنسن به پژوهش در احوال شرکت‌ هایی پرداخته‌اند که در محیطی با شاخصه پیدایش نیروهای عظیم و دگرگونی‌های پرشتاب، پیش بینی ناپذیر و غیر‌قابل‌کنترل، به برتری چشمگیر رسیده و با بیش از ده برابر میزان رشد شرکت‌های رقیب و صنعت خود، در خلال پانزده سال پیاپی در جایگاهشان استوار مانده‌اند.

نویسندگان کتاب به کمک مفهوم‌های اندیشمندانه، پذیرفتنی و سخت کاربردی با دیدگاه‌های سنتی به رویارویی بر می‌خیزند. کالینز و هنسن به صورت تحلیلی به بررسی موضوع شانس و بهره‌گیری درست رهبران از آن می‌پردازند. نویسندگان به صورت قانع کننده‌ای نشان می‌دهند که حتا در دنیای نامطئن و آشفته نیز، برتری، پیامد یک انتخاب سنجیده است نه شانس و اقبال.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر