امتیازنامه منابع انسانی

کد شناسه :500391

واقعیت‌های اقتصادی جدید بر واحد منابع انسانی فشار می‌آورند تا تمرکز خود را از نقش اداری که به‌طور سنتی بازی می‌کرده، به نقشی گسترده‌تر و راهبردی گسترش دهد.

معرفی کتاب: 

«منابع انسانی بزرگ‌ترین سرمایه ماست.» این جمله ذکر مقدس بیش‌ترِ مدیران رده بالای شرکت‌های بزرگ جهان امروزاست که در شرایط مختلف به زبان می‌آورند و از آن دفاع می‌کنند. همچنین برطبق مطالعات متعدد، 85 درصد ارزش تولیدی شرکت‌ها ناشی از سرمایه‌های ناملموس آن‌هاست. درواقع در اقتصاد جدید، سرمایه انسانی بنیان ارزش‌آفرین شرکت‌هاست. نکته طنزآمیز اینکه، مهم‌ترین سرمایه شرکت کم‌تر از سایر سرمایه‌های آن شناخته شده است، و تاکنون برای پاسداشت و تعیین نقش واقعی و راهبردی آن در توسعه و رشد شرکت‌ها و دست‌آوردهای مالی و غیر مالی آن‌ها، اقدامات شایسته‌ای انجام نشده است.

چرا؟ زیرا برخلاف سایر سرمایه‌ها، که سنجه‌های مناسبی برای اندازه‌گیری‌شان تعریف و عملیاتیشده، برای سرمایه انسانی و نقش راهبردی آن در راهبرد کلی شرکت، هنوز سنجه‌های قابل قبولی مورد استفاده قرار نگرفته، و درنتیجه نقش واقعی این سرمایه در دست‌آورد نهایی شرکت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

کتاب «امتیازنامه منابع انسانی» به این نیازمبرم و اساسی پاسخ می‌دهد. نویسندگان اینکتاب با ارایه چارچوب‌ها، پژوهش‌ها، و موردکاوی‌هایارایه شده در آن، نسل جدیدی از ابزارهای اندازه‌گیری و مدیریت دست‌آوردهای سرمایه انسانی را در اختیار ما قرار می‌دهند. مطالعه و اقدام بر طبق اینکتاب می‌تواند به همه مدیران فعال در اقتصاد جدیدکمککند تا با مدیریت شایسته منابع انسانی، این سرمایه ارزشمند و ارزش‌آفرین را در جایگاه واقعی آن قرار دهند.

 

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر