کسب‌و‌کار در اوج

کد شناسه :500564

روزی می‌رسد که ریسک درغنچه ماندن، بیش‌تر و دردناک‌تر از شکفتن می‌شود.

معرفی کتاب:

این کتاب، به چارچوبی میپردازد که نویسنده آن، چیپ کانلی، براساس هرم نیازهای مازلو برای شناسایی و برآوردهسازی نیازهای سودبران و (ذینفعان) مختلف کسبوکار توسعه داده است و از آن برای عبور از بحرانهای سخت کسبوکارو دستیابی به موفقیت استفاده کرده است.

 در راس هرم مازلو، خودشکوفایی قرار دارد، جایی که افراد، لحظات حسی گذرایی را تجربه میکنند که تجربه اوج یا قله نام دارد . اوج عملکرد انسانی در این لحظات رخ میدهد. چیپ کانلی از خود پرسید:» اگر انسانها آرزوی خودشکوفایی دارند، آیا شرکتها که مجموعهای از انسانها هستند نیز آرزوی رسیدن به اوج را دارند؟ چرا همین احساسات را نمیتوان به شرکت من نیز تعمیم داد؟ یک شرکت خودشکوفا چگونه است؟ و چطور شرکت میتواند شرایطی ایجاد کند که تجربیات اوج، بیشتر رخ دهند؟«

در پاسخ به این سوال وی بر سه سودبر(ذینفع) کلیدی کسبوکار شامل کارکنان، مشتریان، و سرمایهگذاران متمرکز میشود و سعی میکند با دستهبندی نیازهای آنان، و شناسایی سلسله مراتب نیازهای هر یک، شرایط قرار گرفتن هر یک را در اوج خودشکوفاییشان تعریف کند. برای عملیاتی شدن و تعریف مسیر حرکت کسبوکار برای موفقیت در ایجاد تجربیات اوج برای سودبران(ذینفعان( و در نتیجه قرار گرفتن در اوج کسبوکار، مدل» قلب«را برای تعریف زنجیره ارزش خدمات پیشنهاد میدهد.

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر