نقاط کور رهبران

کد شناسه :500014

وقتی حقیقت‌گویی در سازمان کاهش مییابد، هزینهها، بوروکراسی، دوباره‌کاری و بیاعتمادی به آینده افزایش مییابد.

 

معرفی کتاب:

مطالعات و آمارها نشان میدهند که بیش از 70 درصد از کارکنان سازمانها از عدم دلبستگی و تعلقخاطر به سازمان رنج میبرند، و در کمال تاسف رهبران نیز به دلیل وجود نقاط کور ایده جدیدی برای خلق و افزایش دلبستگی کارکنان به سازمان ندارند و همین موجب تحمیل هزینههای گزافی به سازمانها در قالب هزینههای مستقیم و هزینههای پنهان در قالب بهرهوری ازدست رفته و قابلیتهای شکوفا نشده انسانی میشود.

 بسیاری از رهبران کسبوکار امروز برای مشارکت و انگیزش کارکنان از الگوهای منسوخ استفاده میکنند و با سیهروزی شکست می‌خورند. سازمانهای تابآور و کامیاب آنهایی هستند که هدفمدار هستند و بر چیزی فراتر از سود تمرکز می‌کنند.  هدف والا یا فلسفه بنیادین شرکت نهتنها استراتژیها را هدایت میکند بلکه موجب وفاداری مشتریان و دلبستگی کارکنان نیز می‌شود. برای موفقیت، رهبران باید الگوهای تفکر، عادتها و اعمال قدیمی را دور بریزند و نقاط کور خود را شناسایی کنند.

جیم هودان و ریچ برنز، پنج نقطه کور رایج رهبران را که مانع جدی موفقیت سازمانی است شناسایی کرده‌اند: هدف، داستان، دلبستگی)مشارکت(، اعتماد و حقیقت. آنها با ورود به جمع تیم هیاتمدیره شرکتهای شناخته شده جهانی تشریح میکنند که چگونه این نقاط کور در سازمان و فرایند رهبری نقشآفرینی میکنند.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر